کتاب ها

 

ردیف

عنوان

لینک دانلود

١

آیین نامه طراحی راههای شهری_01

adobe

٢

آیین نامه طراحی راههای شهری_02

adobe

٣

آیین نامه طراحی راههای شهری_03

adobe

٤

آیین نامه طراحی راههای شهری_04

adobe

٥

آیین نامه طراحی راههای شهری_05

adobe

٦

آیین نامه طراحی راههای شهری_06

adobe

٧آیین نامه طراحی راههای شهری_07 adobe
٨ آیین نامه طراحی راههای شهری_08 adobe
٩ آیین نامه طراحی راههای شهری_09adobe
١٠آیین نامه طراحی راههای شهری_10adobe
١١آیین نامه طراحی راههای شهری_11adobe
١٢آیین نامه طراحی راههای شهری_12adobe
13 ArcGIS 10_V1adobe 
14 ArcGIS 10_V2adobe 
15مدیریت بحران شهری-شهرداران adobe 
16آشنایی با حوزه اداری و حقوقی شهرداری ها adobe 
17مدیریت اجرایی پایانه ها adobe 
18آشنایی با وظایف وساختار شهرداری adobe 
 19کتاب های سبز شهرداری_طراحی فضاها ومبلمان شهری adobe 
20کتاب های سبز شهرداری_حمل ونقل شهری adobe 
21کتاب های سبز شهرداری_تاسیسات خدمات شهری adobe 
22کتاب های سبز شهرداری_شهرسازی adobe 
23کتاب های سبز شهرداری_ـکاربری زمین adobe 
24کتاب های سبز شهرداری_فضاهای فرهنگی ورزشی وتفریحی adobe 
25سیستم اطلاعات جغرافیایی adobe 
 26کتاب های سبز شهرداری_نظام مراکزشهری adobe 
27کتاب های سبز شهرداری_موادزائدجامدشهری adobe 
28کتاب های سبز شهرداری_نظام مراکزشهری ومراکزمسکونی adobe 
29کتاب های سبز شهرداری_طراحی شهری در ایران adobe 
30آشنایی با فعالیت خدمات شهری شهرداری ها adobe 
31کتاب های سبز شهرداری_فضای سبزشهری adobe 
32آشنایی با حوزه فعالیت مالی شهرداری ها adobe 
 33 آشنایی باحوزه فعالیت امورفنی و شهرسازی adobe 
34کتاب های سبز شهرداری_مدیریت شهری adobe 
35خلاص کتاب مدیریت استراتژیک adobe 
36بررسی مسائل و مشکـلات سکـونتگاههای غیررسمی adobe 
37 آشنایی با امور فنی ومهندسی adobe 
38مطالعات آمایش سرزمین adobe 
39آشنایی با محدوده های شهری adobe 
40مهاجرت و شهرنشینی درایران adobe 
41گزارش نهایی طرح پژوهشی  نظریه های مدیریت و حکمروایی شهری adobe 
42آشنایی بامدیریت بحران adobe 
43 ساختمانهای بخش خصوصی adobe 
44آشنایی با قوانین و مقررات مالی adobe 
45آمایش در شمال adobe 
46آمایش کرمان adobe 
47اصول مقاوم سازی adobe 
48 مدیریت ایمنی در معابرشهری adobe 
49شهری شدن سرمایه adobe 
50پیش بینی در برنامه ریزی شهری و  منطقه ای adobe 
51 آشنایی باقوانین ومقررات شهرسازیadobe 
52فرهنگ شهر - لوئیس مامفورد adobe 
 53 سرانه کاربری های شهری adobe 
54آشنایی با وظایف مدیریت خدمات شهری adobe 
55ارزیابی اراضی adobe 
 56استخوان بندی شهر تهران_جلد اول adobe 
57استخوان بندی شهر تهران_جلد دوم adobe 
58استخوان بندی شهر تهران_جلد سوم adobe 
59 اصول طراحی در فضای سبز و پارـ ها adobe 
60شهرها در فرایند جهانی شدن adobe 
61راهنمای جامع مدیریت شهری adobe 

شعارسال96

کاربر گرامی ، در صورتی که از مرورگر Internet Explorer برای مشاهده سایت  استفاده می نمایید، به منظور مشاهده صحیح سایت و بهره گیری از امکانات آن،  لطفا مرورگر خود را به آخرین نسخه Internet Explorer بروز رسانی نمایید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران می باشد.