آزاد راهراهی است با روسازی آسفالت برای عبور سریع وسایل نقلیه موتوری که معبر رفت و برگشت آن کاملاً از یکدیگر مجزا و فاقد تقاطع های همسطح بوده، ورود به آن و خروج از آن منحصراً در نقاط معین و محدودی میسر باشد و طرفین آن دارای دیوارهای توری یا بتنی برای جلوگیری از ورود انسان و حیوان است.
بزرگراهراهی است با روسازی آسفالت یا بتن برای عبور سریع وسایل نقلیه موتوری که دارای معابر رفت و برگشت جدا از هم می باشند. هر یک از جهت های رفت و برگشت، شامل حداقل دو خط عبور است و تقاطع های مهم آن معمولاً از نوع غیرهمسطح است. ورود به آن و خروج از آن با محدودیت نسبی انجام می گیرد.
راه اصلی عریضراهی است با عرض کلی 30/13 متر دوطرفه با حداقل دو خط عبور با سواره رو به عرص 65/3 متر برای هر خط عبور و عرض شانه های شنی یا آسفالتی آن 3*2 متر است.
راه اصلی معمولیراهی با عرض کلی 11متر که ساختمان آن طبق نقشه و مشخصات راه اصلی انجام شده باشد. عرض آسفالت 30/7 متر و عرض شانه 85/1 متر یا 2*2 است.
راه فرعی عریضراهی است با عرض آسفالت سواره رو 7متر و عرض شانه 1*2 که ارتباط مراکز جمعیت و تولید داخل یک منطقه را برقرار می کند و جزئی از شبکه داخلی آن است و معمولاً به صورت دوخطه دو طرفه عمل می کند.
راه فرعی درجه یکراهی است با عرض آسفالت سواره رو 5/6 متر و عرض شانه 75/0 *2 با حداقل دو خط عبور با سواره روی روسازی شده به عرض 25/3 متر برای هر خط به اضافه شانه های طرفین که عرض کلی 8 متر و به صورت شنی یا آسفالته ساخته می شود.
راه روستاییبه راهی اطلاق می گردد که ارتباط مراکز تولید روستایی را به یکدیگر و اتصال آنها به راههای فرعی و اصلی کشور را برقرار نماید.
اراضی شهری: زمینهایی که در محدوده و حریم شهرها و شهرک ها قرار گرفته است.(ماده 2 قانون زمین شهری)
اراضی موات شهری: زمین هایی که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/1358) نداشته باشند.(ماده 3 قانون زمین شهری)
اراضی بایر شهری : زمین هایی که سابقه عمران و احیا، داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد(ماده 4 قانون زمین شهری)
اراضی دایر شهری: زمین هایی است که آن را احیا، و آباد نموده اند و در حال حاضر مورد بهره برداری مالک است.( ماده 5 قانون زمین شهری)
اراضی دولتی: کلیه زمین های متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بتایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدثات، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمین هایی که طبق قوانین و مقررات و آرا، کمیسیون های مربوط ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد.(ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آیین نامه اجرایی آن)
اراضی ملی (شهری): اراضی که در اجرای ماده (2) "قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی" با ماده (56) "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع" یا ماده واحده "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع" ملی تشخیص گردیده یا می گردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آیین نامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی(سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا می گیرد.

شعار سال 97

کاربر گرامی ، در صورتی که از مرورگر Internet Explorer برای مشاهده سایت  استفاده می نمایید، به منظور مشاهده صحیح سایت و بهره گیری از امکانات آن،  لطفا مرورگر خود را به آخرین نسخه Internet Explorer بروز رسانی نمایید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل راه و شهرسازی استان تهران می باشد.